Full size 3

AnimeS Expo 2019 League

ЗА ТУРНИРА

НАГРАДИ - (най-долу)


Основна информация
Капацитет – 16 отбора
Сървър: Europe Nordic and East
Карта:
Summoner’s Rift
Размер на отбора:
5 играчи
Вид игра:
Tournament Draft Mode
Елиминация: Единична елиминация (Bo1)

Финал: Единична елиминация(Bo1) / Най-добри от три(Bo3)

Победителите трябва сами да поемат разходите за транспорт на физически награди, ако е нужно.
– Организаторите предоставят машини и периферия, на които ще се играе, от участниците се изисква само да имат акаунт в EUNE(поне ниво 30 с 20 налични герои) и да изиграят своите мачове.
– Организаторите не гарантират предоставянето на слушалки, затова е препоръчително всеки играч да си носи такива. Също така е позволено да смените Клавиатурата и (или) Мишката със свои собствени, но само в присъствието на член от организаторския екип!ЗАПИСВАНЕ

– Записването става по два начина – предварително и на място, до запълване на максималните бройки;
(ако бройките се запълнят предварително, на място няма да има записвания)

– Бракет:
https://challonge.com/animes2019

– Линк за предварително записване:
https://epvpbulgaria.eu/events/animesexpo/


ВАЖНО!
Ако сте се записали предварително, трябва да потвърдите участието си на място, преди указаното време за старт(до 30 минути преди началото на турнира), в противен случай ще загубите регистрацията си!

ЗАПИСВАНЕТО Е БЕЗПЛАТНО – НЯМА ВХОДНА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В ТУРНИРА.
(единствено трябва да си закупите билет за AnimeS Expo 2019)


 

ПОДРЕЖДАНЕ НА ОТБОРИТЕ - Bo1 и Bo3 бракети


Моля явете се при повикване за игра на предстоящия ви мач.
Закъснение от 10 минути се счита за неявяване и следва пълна дисквалификация.

Играчите следва да:
1) Се наредят по местата си както им е указано;
2) Включат периферия(ако имат) с помощта и НАДЗОРА на екипа ни;
3) Да се подредят Син отбор (най-горе в бракета) и Червен отбор (най-долу в бракета);
в рамките на максимум 10 минути.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРИТЕ - Bo1 и Bo3 бракети


Игра НЕ МОЖЕ да се стартира без да присъстват всички играчи в лобито.
Всеки отбор има правото да банва по време на Бан фазата
.
Играта се счита за спечелена, ако отборът унищожи противниковия
Nexus.
Напускането на местата си,
Alt+F4 на отбора или не изчакването до края на играта на екрана води до незабавна дисквалификация от турнирния администратор без право за оспорване.
За
Bo3 игра следва отборите да си разменят отборите(син става червен и обратното), но не и местата.

 

НА ИГРАЧИТЕ ИМ Е ЗАБРАНЕНО


·        Да подменят оборудването на залата и зоната с тяхно собствено без позволението на организатора.

·        Да се люлеят на столовете си, да ритат кабели, зарядни и всякакви други опасни дейности, които застрашават живота им.

·        Да употребяват алкохол и наркотични вещества.

·        Да са в нетрезвено състояние. Ще бъдат помолени да напуснат територията на събитието.

·        Да вкарват храни и напитки на подиума. Позволено е носенето на 0,5л шише вода, което да е добре затворено и на поне 30см далече от оборудването, на безопасно място, където няма да пречи и да се събори.

·        Да ползват техниката по непредназначен начин. Повреждането или счупването на техниката се таксува спрямо щетите след съгласуването с главния организатор на събитието, собственика на техниката и изпълнителното лице на съответната зона.

·        Да ползват /all чата за тормозене, обиждане и други нарушения.

·        Тормоз или обида е расизма, прекомерните шеги. които преминават в подигравки, ирония, спам и т.н.

·        Да играят от други акаунти с цел “smurfing” или избягване на бан от турнирите на E-PvP Bulgaria. 

 

 

НАГРАДИ


Наградите са предоставени от E-PvP Bulgaria, Acer BulgariaAnimeS Expo.


РП награди:

1. 5000 RP x5, Ryze x5, Triumphant Ryze x5, Exp Boost-10 x5, ROCCAT® Kone AIMO + Premium Gamepad x5

2. 4000 RP x5, Exp Boost-10 x5

3. 3000 RP x5, Exp Boost-10 x5

4. 2000 RP x5, Exp Boost-10 x5

5–8. 1500 RP x5, Exp Boost-10 x5

Нужно е да преминете елиминационната фаза за да получите РП награди и x10 Exp Boost!


ТУРНИРНИЯТ ОРГАНИЗАТОР ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯ ПРАВИЛАТА ПО ВСЯКО ЕДНО ВРЕМЕ И ИМА ПРАВОТО ДА НАКАЖЕ, ДИСКВАЛИФИЦИРА ИЛИ ЛИШИ ОТ НАГРАДИ ОТБОР.
ABOUT THE TOURNAMENT

Basic information
Capacity16 teams
Server: Europe Nordic and East
Map: Summoner’s Rift
Size of a team: 5 players + 2 reserves
Game type: Tournament Draft Mode
Elimination: Single elimination (Bo1)
Final
: Single elimination (Bo1) / Best of three (Bo3)

Winners need to cover all expenses for their physical prizes, if applicable or needed.
- The organizers provide computers and equipment on which to play, players are required to have at least a level 30 Summoner on EUNE with at least 20 available champions so they can play their matches.
- The organizers do not guarantee to provide headsets for this tournament, it is recommended players to have their own headsets for a smooth experience. It is also allowed to change Mouse/Keyboard/Headsets with your own, but under the supervision of the organizing team!


 

REGISTRATION

- Registration can be done by registering in advance or on spot during the event until the maximum number of teams has been reached.
(If the maximum number of teams is reached during the pre-register, registration during the event will not be held.)
- Bracket:
https://challonge.com/animes2019
- Link to pre-register: https://epvpbulgaria.eu/events/animesexpo/


IMPORTANT!
If your team pre-registers, you need to check-in 30 minutes maximum before the event start. In a case you fail to do so, you lose your registration.
REGISTERING IS FREE  – THERE IS NO SIGN UP FEE!

(you need to buy a ticket for AnimeS Expo 2019)


 

PRE-SETUP OF TEAMS - Bo1 и Bo3 brackets

The team that is called must show up to play.
If the team doesn’t show up more than 10 minutes, they get automatically disqualified.

Players need to:
1)
Go and sit on the places specified by the organizers;
2)
Turn and install any equipment(if they have) with the supervision of the organizers;
3)
To order themselves Blue team(top bracket) and Red team(bottom bracket);
in the timeframe of 10 minutes.

 

 

PLAYING THE GAMES - Bo1 и Bo3 brackets

A game cannot be started without all 5 players joining.
Every team has the right to ban during the Ban phase.
A game if won if the team breaks the opposing team’s Nexus.
Leaving your places, Alt+F4 or not waiting the game on-screen to end will result in an immediate disqualification by the tournament organizer without appeal.
For a Bo3 game, teams should change their sides(Blue becomes Red and opposite), but not their positions on stage.

 

IT IS NOT ALLOWED FOR PLAYERS

·        To change the equipment in the hall or zone with their own without the notice of an organizer.

·        To swing on their chairs, hit separators, electricity splitters, nests and other life-threatening actions.

·        To consume alcohol or drugs.

·        To be in an inadequate state. They will be asked to leave the event.

·        To bring food and beverages on the site of the event and tournament. It is allowed to have a 0.5l water bottle, tightly sealed and at least 30cm away from any hardware, where it should be safe not to get knocked.

·        To damage the equipment and property of the event. All damages will be paid after consulting with the owner of the equipment, main organizer and zone administrator.

·        To use /all chat for flaming, aggression and other offensive things.

·        Offensive and aggressive things are insulting, racism, sexual ridicule, using jokes that become irony, unfunny things and other.

·        To play with “smurf” accounts to trick the system or to avoid bans issued by E-PvP Bulgaria.

 

 

PRIZES

Teams will receive additional prizes from E-PvP Bulgaria, Acer Bulgaria, AnimeS Expo.

RP Prizes:

1. 5000 RP x5, Ryze x5, Triumphant Ryze x5, Exp Boost-10 x5, ROCCAT® Kone AIMO + Premium Gamepad x5

2. 4000 RP x5, Exp Boost-10 x5

3. 3000 RP x5, Exp Boost-10 x5

4. 2000 RP x5, Exp Boost-10 x5

5–8. 1500 RP x5, Exp Boost-10 x5

You need to continue to the main games after the elimination phase in order to receive RP rewards and x10 Exp Boost!

 

THE TOURNAMENT ORGANIZER RESERVES HIS RIGHTS TO CHANGE THE RULES AT ANY TIME AND DISQUALIFY, BAN, KICK OR NOT REWARD TEAMS.

Final Results

Supreme Champion: OSTANALITE
Worthy Adversary: Malkite Koteta
Maybe Next Time: ol6an
Live

Bracket Embed Code

Upgrade to Premier badge Challonge Premier to remove advertisements from the embed.

Need help? View the Bracket Module Instructions.
Developers: This bracket can also be embedded using the Challonge jQuery plugin.
Ajax loader